วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับ ผู้พิการจากรถ ช่วยเงินค่าอุปกรณ์ 

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับ ผู้พิการจากรถ ช่วยเงินค่าอุปกรณ์ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  เปิดรับแบบคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ

นางลิ้นจี่ พรสวัสดิ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า 👉กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567

คุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(๒) เป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ

(๓) เป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ

(๔) เป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบคำขอ ประกอบด้วย

(๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนอื่นไดที่ทางราชการออกให้

(๒) บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี) โดยอย่างน้อยให้มีรายการ ชื่อ ที่อยู่ของผู้พิการ วันที่ออกบัตร และวันหมดอายุประเภทหรือลักษณะความพิการ และชื่อผู้ดูแลผู้พิการ

(๓) ทะเบียนบ้านของผู้พิการ

(๔ รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน อย่างน้อย ๓ รูป (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน)

(๕ รูปถ่ายแสดงสภาพอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามีอุปกรณ์) ขนาดรูปไม่น้อยกว่า ๓ x ๕. นิ้ว อย่างน้อย ๑ รูป

(๖) รูปถ่ายสภาพแวดล้อม บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักของผู้พิการ ขนาดรูปไม่น้อยกว่า ๓ x ๕ นิ้ว อย่างน้อย ๑ รูป (กรณีที่ผู้พิการขออุปกรณ์เป็นรถนั่งไฟฟ้า)

(๗) ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมหดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความ พิการนั้น.กิดขึ้นเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนน (กรณีไม่มีเอกสารนี้หากมีเอกสารหลักฐานตาม (๗) หากมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้ชัดเจนว่า ความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการไช้รถใช้ถนน ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตาม (๗) ได้ด้วย

(๘) ใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือชมเชย หรือภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือทำคุณประโยชน์แก่สังคม (กรณีใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ขอรับจัดสรรเพื่อการช่วยเหลือสังคม หรือทำคุณประโยชน์แก่สังคม)

(๙) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอแทน (กรณียื่นคำขอแทน)

(๑๐) หลักฐานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอแทนกับผู้หิการ (กรณีผู้ยื่นคำขอแทนเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง/ผู้อนุบาล/บิดา/มารดา/สามี/ภรรยาบุตร/พี่/น้อง)

(๑๑) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับรองว่าเป็นผู้ดูแลผู้พิการ กรณีผู้ยื่นคำขอแทนเป็นผู้ดูแลตามความเป็นจริง)

ผู้ประสงค์ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบกคำขอได้ที่ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ👉สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก 

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่

โดยกำหนดเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ(มีการขยายเวลา) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-323 3618  ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.dlt.co.th และ www.roadsafefund.com

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ