วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รวมตัวนำเสนอผลงานกิจกรรม ตามกรอบแผนงบประมาณ ที่ สสส.อนุมัติ

เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รวมตัวนำเสนอผลงานกิจกรรม ตามกรอบแผนงบประมาณ ที่ สสส.อนุมัติ

เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รวมตัวนำเสนอผลงานกิจกรรม ตามกรอบแผนงบประมาณ ที่ สสส.อนุมัติ

สถานการณ์โครงสร้างประชากรไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง  สังคมผู้สูงวัยเริ่มเต็มขั้น ขณะที่ยอดเพิ่มลดน้อยลง  ย่อมมีผลกระทบต่อการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่พื้นที่ที่มีประโยชน์ต่ออาชีพ การเลี้ยงชีวิต ส่งผลให้ผู้สูงวัยต้องอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวมากขึ้นเกิดปัญหาการดูแลตัวเอง สวัสดิภาพการดำรงชีวิตปัจจัยการที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยต่อให้เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย

กลุ่มผู้สูงวัยกำลังถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง เป็นเหตุให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจ การดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้รับความสมบูรณ์อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งจำเป็นนั่นคือจะต้องมีทรัพยากร มีการทำงานอย่างบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาและสังคมชุมชน

 การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ตามศักยภาพตามสภาพร่างกาย อันส่งผลต่อสุขภาวะของครอบครัว

จากสถานการณ์เหตุปัจจัยข้างต้น ยังมีกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งคนพวกนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือตนเองให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลประชากรคนพิการกลุ่มนี้การส่งเสริมให้พวกเขามีสุขภาพมีสุขภาพมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยไม่เป็นภาระของสังคม

สำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส .) เป็นองค์กรที่ออกมาดูแลรับผิดชอบประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยการสนับสนุนให้มีกิจกรรม ให้มีงานทำ ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อจุนเจือครอบครัว

เน้นเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  

เป้าหมายไม่สร้างภาระให้แก่คนอื่น  

 

สำนักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ ( สสส .) ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้กลุ่มประชากร ได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนงบประมาณลงในพื้นที่จังหวัสมุทรปราการ ให้กับกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 34 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรม 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 67 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ  นางละออประเทืองจิตร์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธาสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการทำกิจกรรมของสมาชิก  โดยมีกลุ่มเป้าหมายทะยอยเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดไว้ให้ 3 วัน คือ 7,10,11 ,8. มค. สำหรับแรก มาร่วม 12  กลุ่ม  

มีตัวแทนแต่ละกลุ่มจำนวน 3 ราย เข้ารายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ดำเนินการในเรื่องใดไปบ้าง การบริหารงบประมาณ การทำกิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร  โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการดำเนินงานข้อติดขัด ความก้าวหน้าในกิจกรรมที่กลุ่มได้ทำ 

สุดท้าย การทำไทม์ไลน์ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมให้สิ้นสุดโครงการ ตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจากโครงการดังกล่าว. 

 

นางณัฐชา ชัยมี หนึ่งในขบวนที่ร่วมทำกิจกรรม กล่าวว่า กลุ่มของตน อยู่นพื้นที่ กระเพาะหมู อำเภอพระประแดง มีสมาชิกที่เป็นผู้ว่างงานและส่วนหนึ่งเป็น อสม. ที่ดูแลผู้ป่วยตามภาระหน้าที่ มีสมาชิก 30 ราย หลังเสร็จหน้าที่ ก็ร่วมกัน ทำขนม ทำดอกไม้จันท์ ร้อยพวงมาลัย เป็นการฝึกฝนฝีมือ มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ สามารถนำไปขายต่อได้ขณะออกปฎิบัติงาน เท่่ากับเป็นการส่งเสริมรายได้ส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือครอบครัวไปในตัวด้วย

ท้ายสุดเธอกล่าวว่า  ต้องขอบคุณ แกนนำในจังหวัด สสส.ที่มีแนวกรอบสร้างวิธีคิดให้กับผู้สูงวัย ผู้ว่างงาน เพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ โดยไม่ใช้วิธีแจกอย่างเดียว แต่ใช้วิธีคิด ทำ เพื่อความยั่งยืน นำไปต่อยอดได้

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ