วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขสมุทรปราการ  เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๖ 

สมุทรปราการ  เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๖ 

อบจ. สป. หนุนกิจกรรมวันคนพิการ เน้นคนพิการเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม  รวมพลังหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้น แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ  และบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

        เมื่อวันที่ 28 มกราคม 67 ที่บริเวณศาลากากลางจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันคนพิการปรำจำปี 2566 โดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ   ดร. สิงห์คำ มณีจันทรสุข นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๖ 


        องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม 

        โดยในปี ๒๕๖๖ องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ”รวมพลังหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้น และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ “(United in actionto rescue and achieve the SDGs for, with and by persons withdisabilities) จังหวัดสมุทรปราการมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวน ๓๐,๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔ ของประชากรทั้งจังหวัด 

        ซึ่งวันนี้ก็เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่ง ที่จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายภาคส่วน ที่มุ่งหวังและมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้น และมีความยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของคนพิการด้วย

  

         นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดงานวันคนพิการสากลได้เลื่อนจาก ต้นเดือน ธันวาคม ปีที่แล้ว ด้วยเหตุบางประการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคนพิการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตจึงเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยองค์การบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป” และยังได้ดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้

        “การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ และสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันบูรณาการจัดกิจกรรม เพื่อส่งความสุข และให้คนพิการได้แสดงพลังในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและมี การแสดงความสามารถศักยภาพของคนพิการต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการการจัดนิทรรศการมีชีวิตให้คนพิการได้เรียนรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ ”

 

        สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิคนพิการอาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน ในพื้นที่ทั้ง ๖ อำเภอของจังหวัด จำนวน ๒,๕๐๐ คน

 

 

        ภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย การมอบเกียรติบัติให้ผู้พิการต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ การแสดงกิจกรรม ออกร้านของคืกร หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคนพิการเป็นต้

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ