สนพ. จัดสัมมนา “Smart Grid” ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

0
329


วิทยากร ..คุณสวภพ ตรรกพงศ์ วิศวกร 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสมาร์ทกริดขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้อัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าต่อเนื่องที่จ.สมุทปราการหลังจากเปิดเวทีสร้างความรู้ความข้าใจต่อประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯไปก่อนหน้านี้

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่การจัดสัมมนา”สมาร์ทกริด (Smart Grd)ระบบโครงชายไฟฬ เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เป็นกิจกรมสร้างความรู้ความข้าใจกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้รับทรบซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดเวทีสัมมนามาแล้วที่กรุงเทพฯ โดยสมาร์ทกริดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องบริหารจัดการระบบไฟฟ้ายุคปัจจุบัน

“ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ถึงผู้คนอย่งรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความสะดวกสบายมาขึ้นเรื่องไฟฟ้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยเช่นกัน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีจัดการพลังงานซึ่งในภาพหญ่คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยองค์ประกอบการของสมาร์ทกริดมี 3ส่วนคือ Hardware คือ เครื่องมืออุปกรณ์พวกสมาร์ทมิเตอร์ต่างๆ Sofware คือระบบบริหารจัดการและ Peopleware บุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี จึงจำเป็นที่ต้องสร้างควมรู้ความเข้ใจกี่ยวกับระบบสมาร์ทกริดสู่ภาคประชาชนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบัน”

ดร.วีรพัฒน์ กล่าวต่อ ในการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความข้าใจสู่ภาคประชาชนเพื่อให้ได้ทราบทิศทาง นโยบายและการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความใกล้ตัวเรามากขึ้นและเป้าหมายของการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดนั้นจะสร้างให้เกิด Smart System สามารถยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า Smart Life ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความทันสมัย สะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ Green Society คือการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยกำหนดไว้ในระยาว 20 ปี (พ.ศ.2558- 2579)โดยระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย

ท้ายสุด ดร. วีรพัฒน์ บอกว่า  กิจกรรมสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” เป็นการขับเคลื่อนการกระจายความรู้ทั้งในเขตรุงทพและปริมณฑลและต่งจังหวัดโดยก่อนหน้านี้ได้จัดสัมมนาขึ้นที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการและมีกำหนดการครั้งถัดไปที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุภาคสนได้รับทรบนโยบายแผงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต.