รมช. สาธิต มอบแขน – ขาเทียม

0
242

ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์แขน ขาเทียมให้ผู้พิการในพื้นที่ระยอง อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ มีผู้พิการเข้าร่วมรับบริการจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ(แขน-ขาเทียม)แก่คนพิการในจังหวัดระยอง  ณ อาคารศูนย์กลางเกษตร อบต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีผู้แทนหน่วยหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนให้การต้อนรับ คนพิการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในจังหวัดระยอง อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง อธิบดีกรมการแพทย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 6 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะ อสม.ในจังหวัดระยองให้การต้อนรับ ร่วม 500 คน 

 นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์   อธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวรายงานว่า “ ในนามหน่วยงานผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำปี 2563    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ท่าน รมช.สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ แขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ในวันนี้  ปัญหาด้านความพิการเป็นปัญหาสุขภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่สำคัญ เนื่องจากทำให้การดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีข้อจำกัด การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ   ในด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคม รวมถึงการฝึกอาชีพที่เหมาะสม จะเปลี่ยนแปลงคนพิการ จากการพึ่งพาผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแล และยังสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 จังหวัดระยอง มีการดำเนินงานทั้งในด้านวิชาการ และบริการ ตั้งแต่การตรวจประเมินความพิการ การทำแขน-ขาเทียม การให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบบูรณาการแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง 

ด้านวิชาการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข จำนวน 150 คน ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  ด้านบริการ ระหว่างวันที่ 4 -7 พฤศจิกายน 2562 จัดบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ เพื่อนำไปจดทะเบียนคนพิการ แก่คนพิการที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือทำบัตรหาย จำนวน 3 ราย ผลิตแขนเทียม จำนวน 20 ราย ผลิตขาเทียม จำนวน 107 ราย เบ้าอ่อนซิลิโคนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 23 ราย  ซ่อมแขน-ขาเทียม จำนวน 8 ราย และในรายคนพิการขาขาด ที่ไม่สามารถใช้ขาเทียมได้ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน จำนวน 31 ราย รถเข็น จำนวน 3 คัน” อธิบดีกรมการแพทย์กล่าว

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า “ปัจจุบันแนวโน้มจำนวนคนพิการเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ และสูงวัย โดยผลการสำรวจคนพิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 3.7 ล้านคน (ร้อยละ5.5ของประชาการ) ทั้งนี้เป็นคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวนร้อยละ 3.07 ของประชากร ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายสูงถึง ร้อยละ 49.65  ในจำนวนดังกล่าวเป็นคนพิการแขนขาขาดกว่า 50,000 ราย ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ต้องถูกตัดแขน-ขา เป็นคนพิการรายใหม่กว่า 3,500 ราย แขน-ขาเทียมจึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งสำหรับคนพิการ เพื่อใช้ทดแทนในการประกอบกิจวัตรประจำวัน และการดำรงชีวิตในสังคม ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยมีพ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิโอกาสการคุ้มครองจากรัฐเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากบริการตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ

สาธิต  ปิตุเตชะ  รมช.กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรายงานผู้ป่วยพิการ  ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ เนื่องจากมีข้อจำกัด เช่น อุปกรณ์ที่ค่อนข้างแพง หรือการเดินทางที่ไม่สะดวก กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และความต้องการของประชาชน การดำเนินงานต่างๆ ล้วนมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค  โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินการบริการทางการแพทย์ในประชาชนกลุ่มคนพิการ ทางกระทรวงมีนโยบายและ ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดทำแผนแบบองค์รวม ทั้งในด้านบริการและวิชาการเพื่อให้คนพิการแขนขาขาดทั้งรายเก่ารายใหม่ ให้ได้เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุก ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน สามารถให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวนร่วม หมื่น ราย 

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณจังหวัดระยอง กรมการแพทย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม และองค์กรต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือกับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการคนพิการ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้รับกายอุปกรณ์เสริมและเทียม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นและมีคุณภาพ อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคนพิการต่อไป” รมช.สาธารณสุขกล่าว

ทางด้านผู้สื่อข่าว รายงานว่า ในวันเดียวกันนี้  นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง และคณะ ได้ร่วมต้อนรับท่าน รมช.สาธารณสุข และร่วมจัดบูธแจกคู่มือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสื่อต่างๆ แก่ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย.