กรมคุมประพฤติ ชูกลไกศูนย์ขวัญแผ่นดินนำร่อง 5 จังหวัด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

0
864

 วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) พร้อมถ่ายทอดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับงานคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นกลไกในการช่วยลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ด้วยภารกิจงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนศูนย์ขวัญแผ่นดิน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิต และจังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งใช้กลไกกระบวนการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมกับภารกิจคืนคนดีสู่สังคม โดยบูรณาการกับหน่วยงานภาคี อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคประชาสังคม ตลอดจนสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ หรือบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) มาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลสามารถปรับตัวก่อนคืนสู่สังคมต่อไป 

.

 นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้กระทำผิดในกลุ่มที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษกรณีพิเศษ และปรับปรุงกระบวนการทำงานกับกลุ่มรอการตรวจพิสูจน์เพื่อลดระยะเวลาการควบคุมตัวในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ รวมถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น