รมว.สธ.นำทีม ! หยุดซิ่ง !..ไปวิ่งกันเหอะ “Run For Road Traffic Victims”

0
1142

เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. 62 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รมว.สธ.เป็นประธานการปล่อยแถววิ่งเพื่อการกุศลของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสพอุบัติเหตุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้โดยมี นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  และคณะ ร่วมวิ่งในครั้งนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์(สวนบางกะเจ้า) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ต่อสาธารณะให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนเพื่อการลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการขนส่งมวลชนสาธารณะและความปลอดภัยทางถนน

สถานการณ์ความสูญเสียจากอุบัติหตุทางถนนที่มีความรุนแรงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกองค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน พฤศจิกายน เป็น “รำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุจากถนน” (World Day of Remembrance for Road Trafic Vicims) เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยรายงาน Global Status Report on Road Safely 2561 เรื่องรายงานความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ระบุว่า ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในลำดับที่ 9 มีอัตราผู้เสียชีวิต 32.7 รายต่อแสนประชากร หรือเสียชีวิตประมาณ 22,291 คนต่อปี หรือเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 62 คน บนถนนทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและคนวัยทำงาน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศวษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี

สิ่งที่เหลือไว้จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คือ ความทุกข์ของคนที่ยังอยู่ หลายครอบครัวไม่ได้จบแค่การสูญเสียญาติพี่น้องไป แต่กลับพบปัญหาด้านการชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรม ทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และค่าชดเชยอื่นๆ ส่งผลให้กลายเป็นปัญหาซ้ำเติมความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพวกเขาเหล่านั้น ขณะที่ยังมีผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนอีกกว่า 125,706 คน ที่ส่วนใหญ่ยังขาดการยอมรับ ขาดโอกาส และขาดการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม แม้ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในหลายส่วน แต่เรื่องสำคัญและจำเป็น เช่น การเดินทางซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ดูแลตัวเองและประกอบอาชีพเพื่อการพัฒนาตัวเองให้ป็นคนที่มีคุณภาพได้

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับสำนักงานเครือข่ยองค์กรงดเหล้า มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายขนส่งทุกคนต้องขึ้นได้ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สมาคมนักขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะ สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโดภาคตะวันออก สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน    

กลุ่มองค์กรที่กล่าวมา เห็นถึงความสำคัญของการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และครอบครัวให้มีสิทธิและโอกาสการเข้าถึงสังคมที่มีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม จึงได้ร่วมกันจัดงาน “Run For Road Traffic Victims” ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์(สวนบางกะเจ้า) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ต่อสาธารณะให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนเพื่อการลดอุบัติเหตุ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน.