เครือข่ายสมัชชาสุขภาพสมุทรปราการ จัดเวทีเสวนา นำปัญหาเข้าสมัชชาชาติครั้งที่ 12 

0
650

        เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 ที่ ห้องประชุม หอชมเมืองสมุทรปราการ  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานองค์กรภาคี ร่วมกันจัดเวทีสัมมนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง เข้าร่วมเวทีเสวนา ในครั้งนี้ จำนวน 180 คน

 

 

 

 

     ภาพรวมของการจัดงานในด้านวิชาการ มีการบรรยาย มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสาธิต และระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมสังเคราะห์เป็นความคิดเห็นร่วมของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และด้านนิทรรศการ หรือตลาดนัดการเรียนรู้

      นางศรีประไพ กาญจกันทร ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ กล่าว ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า     เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลไกที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันจัดการปัญหาสำคัญของจังหวัด ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนมี พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในปี 2544-2549 ในประเด็น การจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง ด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนพุดคุยหาทางออกของทุกภาคส่วนร่วมกัน และนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งได้รับข้อเสนอและลงนามออกเป็น”คำประกาศนโยบายและกลยุทธ์การจัดการขยะจังหวัดสมุทรปราการ”ในการแก้ไขร่วมกันของทุกภาคส่วน หลังจากมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายรองรับเป็นต้นมา จังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นหนึ่งใน 77 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ให้ขับเคลื่อนงานสมัชชาสุภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ โดยมีการผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พัฒนาข้อเสนอนำมาสู่เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารในระดับจังหวัดหรือระดับชาติ และผลักดัน ให้เกิดการแก้ไขในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2550 – ปี 2560 จำนวน 15 ประเด็น

 

 

 

      นางศรีประไพ กล่าวต่อ สำหรับในปีนี้ เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นปีสุดท้ายของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ในประเด็นงานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการพัฒนาข้อเสนอร่วมกันของภาคีเครือข่ายออกเป็นมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในระดับอำเภอ(พชอ.) การติดตามมติการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาใน 3 ประเด็น คือ 

  1. การสานพลังเครือข่ายเพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
  2. การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 
  3. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ 

     นอกจากนี้ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพครั้งนี้  เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาประเด็นปัญหาของจังหวัด ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหน้าอยู่ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ.