ร.ร.เอกชนสมุทรปราการเจ้าภาพ เตรียมจัดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 

0
1489

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมครูโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีนโยบายให้โรงเรียนเอกชนทั่วทั้งประเทศ ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนองในทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องตามการพัฒนาประเทศไทย 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นเวทีหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับปีการศึกษา๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งเป็นครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับภาคกลาง โดยกำหนดจัดงานวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย เจตนารมณ์ในการจัดงาน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคกลาง

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ นายกสมาคมครูเอกชนและประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียโรงเรียนเอกชน เป็นประธานการประชุมวางแผนจัดการแข่งขันแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการดำเนินการจัดงาน กรรมการฝ่ายพิธีการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรรมการฝ่ายรับรอง กรรมการฝ่ายสถานที่ กรรมการฝ่ายจราจร กรรมการฝ่ายการเงิน และ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน

 

 

 

 

 

นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ กล่าวว่า ทางกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 107 แห่ง ดีใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด ที่มาร่วมในครั้งนี้โดยใช้พื้นที่โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการและโรงเรียนเซนต์โยเซพ ในการแข่งขัน  มีผู้เข้ามาทำการแข่งขัน ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสพการณ์ทางวิชาการ ทักษะวิชาและที่ได้นอกเหนือไปกว่านี้คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ.