รมช.ศธ.ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เปิดงาน 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ 

0
311

 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลีสมุทรปราการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการวิชาการ 25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์ ทั้งนี้มีนายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายภาคินัย สุนทรวิภาต  ผอ.ร.ร.สาธิตบางนา นางรัตนาวดี เสนาดิสัย ผจก.โรงเรียน นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนอาสาวิทยา ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร คณะผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตบางนา เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

 โรงเรียนสาธิตบางนา ก่อตั้งโดยคุณรัตน์ ศรีไกรวิน อดีตรองประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ไม่ต้องเดินทางไปโรงเรียนไกล มีโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งการบริหารโรงเรียนดำเนินการโดย มูลนิธิโรงเรียนสาธิตบางนา โดยผู้อำนวยการท่านแรก ผู้ได้บุกเบิกให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยดึงศักยภาพของนักเรียนไปสู่ความสำเร็จ นำหลักการอ่านที่มีคุณภาพมาใช้ นำแนวทางการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้กับนักเรียน บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเป็นปูชณียาจารย์ของโรงเรียนและลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประถมสาธิต โรงเรียนมัธยมสาธิต มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก และให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตบางนา

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เจริญเติบโต มีอายุครบ 25 ปี ในพุทธศักราช 2562 เห็นควรจัดงานวิชาการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพ ของครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากร โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมวิชาการ ภายใต้ชื่อ

                                  25 ปี สาธิตบางนาวิพิธทัศนานิทรรศน์  ”

 วัตถุประสงค์ คือ

 1.เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโรงเรียนในทุกมิติทางวิชาการ

  1. เพื่อเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC; School as Learning Community ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  2. เพื่อนำเสนอการบูรณาการความรู้ ในรูปแบบโครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน
  3. เพื่อให้นักเรียนดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง และแสดงออกอย่างเหมาะสม
  4. เปิดเวทีในการสร้างภาวะผู้นำ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองได้รับชมศักยภาพของนักเรียนที่แสดงออกมาให้เห็นถึงความมีสภาวะผู้นำ 

การพัฒนาครูในการเปิดชั้นเรียน ได้รับอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความรู้และคำปรึกษาจาก บริษัท Pacrim Education ในการสร้างอุปนิสัยผู้เรียน 7 Habits คณะครูโรงเรียนสาธิตบางนา ได้นำองค์ความรู้บูรณาการสู่ตัวของนักเรียน ในการจัดนิทรรศการ Best Practice และLeadership Diy