ปปส. ภาค 8 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด

0
376

 

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรมกระบี่รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ป ป ส.ภ.8 จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนพื้นที่มีการแพร่ระบาดมาก รุ่นที่ 3 จังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๓ โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดในพิธี  และนายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 บรรยายพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล 

วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการแพร่ระบาด จะเห็นได้ว่าจากฐานข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วนสำนักงาน ป.ป.ส. ๑๓๘๖ ตู้ ปณ. ๑๒๓ เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. จดหมายร้องเรียน ประชาชนแจ้งข่าว รวมถึงการร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ที่มีการร้องเรียนในห้วงปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีหมู่บ้านเป้าหมาย รวม 145 หมู่บ้าน/ชุมชน (จ.กระบี่ จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน)ในจังหวัดกระบี่ ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน สื่อมวลชนเข้าร่วม 48 คน