เจอแล้วสุสาน..! ปลาสลิด บางบ่อ  

0
614
อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ..ตั้งถนนสุขุมวิท อ. บางบ่อ กำลังรอวันชำรุด.งบสร้าง 37 ล้านบาท.

 

สตง. สอบพบโครงการศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดคลองด่าน ใช้งบ 25 ล้าน ไม่คุ้มค่า ก่อสร้างเสร็จใช้เปิดงานครั้งเดียว จากนั้นผ่านไป 1 ปี 6 ด. ถูกทิ้งร้างไม่ใช้ประโยชน์อีกเลย  – สภาพชำรุดทรุดโทรมหนักหลังคาพัง อ่างล้างมือถูกขโมยแล้ว จี้ อบต.เร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด่วน  

 

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สรุปรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง เพื่อเป็นสถานที่รองรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่ผลิตและจำหน่ายปลาสลิด/ปลาสลิดแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากปลาสลิดในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีสถานที่แปรรูปปลาสลิดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 -2560 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 36.18 ล้านบาท

โดยจากการตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ พบว่า อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งคืนอาคารพร้อมที่ราชพัสดุของศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม 2559 และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านใช้อาคารและที่ราชพัสดุดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้มีการโอนครุภัณฑ์ประกอบที่จำเป็นในการนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ และงบกองทุนไฟฟ้า รวมมูลค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 25.08 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ พบว่า ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ไม่มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด และยังไม่มีการใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

สตง.ระบุว่า ตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี เศษ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน โดยเริ่มมีการเปิดใช้งานศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ครั้งแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในการจัดงานแสดงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด เมื่อวันที่ 24-26  พฤศจิกายน 2560 เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการจัดงานดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน (พฤษภาคม 2562 ) เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 6 เดือน ยังไม่ได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ เพื่อให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้เข้าชมแต่อย่างใด

จากการตรวจสอบยังพบว่า เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อแผงจำหน่ายปลาสลิดบริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งคลองชลประทาน รอยต่อระหว่างตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ และตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดอย่างต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าจำนวน 4 ครั้งเท่านั้น โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดบริเวณริมถนนสุขุมวิท เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพียงจำนวน 10 ราย และหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ ยังไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ เป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใด กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวยังคงดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิดในบริเวณริมถนนสุขุมวิทอยู่เช่นเดิมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สตง.ยังระบุด้วยว่า จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ยังพบว่า อาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการใช้ประโยชน์และเกิดการชำรุดเสียหาย โดยบริเวณฝ้าเพดานชายคาด้านหน้าอาคารบางส่วนหลุดร่วง และแผ่นเกล็ดระบายอากาศมีการบิดงอ เนื่องจากเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน 2561 เกิดการทรุดตัวของพื้นบริเวณรอบอาคาร และประตูปิด – เปิด อาคารด้านข้างไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนอาคารห้องน้ำชาย – หญิง มีสภาพชชำรุดเสียหาย โดยอ่างล้างมือที่ติดตั้งไว้ ถูกขโมยถอดออกจากบริเวณที่ติดตั้งทั้ง 2 อัน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการล้างมือได้ รวมทั้งระบบประปาภายในห้องน้ำยังไม่สามารถใช้งานได้

เบื้องต้น สตง. ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เร่งพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามภารกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ในการสนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ ์กลุมอาชีพ และการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และให้มีการดำเนินการซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งหาแนวทางในการดูแล บำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้างในบริเวณศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดฯ ให้ปลอดภัยจากการถูกทำลายจากบุคคลภายนอกด้วย.

ข้อมูลจาก  อิศรา..