สสจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

0
250

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์  คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2563 มี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

นายประสงค์  คงเคารพธรรม  ประธานที่ประชุมได้กล่าวถึง พรบ.การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น  กล่าวคือวัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเองและมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ การรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัว ทั้งด้านสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งได้รับสิทธิ์อื่นๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์ตาม พรบ.อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ

 

ทางด้าน นายแพทย์มณเฑียร  คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รายงานสถานการณ์แนวโน้มการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราในปีที่ผ่านมา ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กร เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

 

นอกจากนี้ประธาน ได้กล่าวฝากให้ทุกฝ่ายบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ การทำงานในองค์กรครองส่วนท้องถิ่น สร้างกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทำฐานข้อมูลแม่วัยใส  พร้อมถอดบทเรียนนำมาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากที่สุด