สารพัดช่างสมุทรปราการ โรด โชว์  สู่ เส้นทางสายอาชีพ

0
1157
นางสาวคณัสณันท์พรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดกิจกรรม  SPK Road Show : Excellent Model of Vocational Education (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน สู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต

 

มื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่งสมุทรปราการ นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารสารพัดช่างเป็นประธานเปิดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจทางการเรียนให้ นักเรียน ผู้ปกครอง พื้นที่ใกล้เคียงรับทราบแนวทางการเรียนสายอาชีวะ เพราะสามารถไปประกอบอาชีำได้ทันที มี ดร.วิชัย จันทรจำรูญ ดร. วิโรจน์ เวทยาวงศ์ พร้อม นักเรียน ผู้ปกครอง จำนวนมากจากหลายสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม 

ายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงเป้าประสงค์เพื่อ   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคื เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

างสาวคณัสณันท์พรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นางสาวคณัสณันท์พรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านของวิทยาลัยสารพัดช่าง ภายในงานประกอบด้วย การแนะแนวการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อเรียนอาชีวะดีอย่างไร เพราะปัจจุบัน ความต้องการทางฝีมือช่างนั้นเพิ่มมากขึ้น ยิ่งอีกไม่นาน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ หรือ ECC เป็นเป้าหมายหลักที่มีการลงทุนสูง ความต้องการช่างฝีมือมากขึ้นด้วย การเรียนทางด้านอาชีวะจึงมีความจำเป็น ต้องตอบสนองให้ทันความต้องการด้วย การเรียนอาชีวะปัจจุบันก็สามารถไปต่อระดับสูงได้ไม่มีเงื่อนแต่อย่างใด ยังได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันการศึกษาด้วย