กรมอนามัย ฝึก อสม.ทำหน้ากาก ป้องกันโรคติดเชื้อ ยอด COVID19 เพิ่ม 59 ราย สสจ.ยอมรับปรับพื้นที่

0
925

 

 

กรมอนามัย ฝึกอบรม อสม.ทำหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ.

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณศาลาการเปรียญ วัดแหลม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่มทำกิจกรรม ทำหน้ากากผ้าอนามัย สร้างความเข้าใจ วิธีปฏิบัติ การป้องกันโรค ติดต่อ โควิด

นางสาวเรวดี รัศมิทัต เปิดเผยว่า  จังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด PM2.5 เพราะสภาพจังหวัดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นชุมชนเมืองความหลากหลายทางประชากร  ประชาชนหนาแน่นมากขึ้น ขณะที่พื้นที่แค่ 1,000 ตร.กม. เศษ การบริหารสร้างองค์ความรู้ การอยู่ร่วมกันโดยการป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ โควิด มิได้ติดต่อกันง่ายจนเกินไป  เพี่ยงปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องไม่ประมาทเท่านั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ. บรรดากลุ่มผู้นำ อสม. องค์กร บริษัทจึงมีบทบาทกับสมาชิกเป็นอย่างมาก. เป็นต้นแบบนำความรู้ นำวิธีการไป บอกกล่าว แม้กระทั้งไปช่วยกันผลิตผ้าหน้ากากอนามัยใช้กันเอง ในช่วงขาดวิกฤตผ้าอนามัยแบบนี้.

ทางด้าน นายแพทย์บัญชา ดีของ รองอธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ผู้ปวยยืนยันสะสม 59 รายและผู้ปวยเข้าเกณฑ์ฝ้าระวังสอบสวนโรค 4,848 ราย คัดกรองจากทุกด่าน 216 ราย บันทึกกลับบ้าน 2,945 ราย เข้าพักรักษา รพ.4,632 ราย รักษาใน รพ.1,903 ราย(ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 11 มี.ค.2563) ส่งผลให้ประชาชนและบุคลากรการแพทย์เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเอง และในเขตสุขภาพที่ 6 มีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องฝ้ระว้งได้แก่ จ้งหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ทังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอนามัยได้จัดทำกิจกรรม Nationalmask Challene ทั่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยร่วมประดิแพ ตำนรดติดเชื้อไวรัสโคโรน้า 2019 (COVD-19) โดยการให้คนไทยทุกคนช่วยกันทำหน้ากากอนามัยใช้เอง คนละ 3 ชิ้น ไวสำหรับใช้ สำรอง และชัก ขยายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในประเทศไทย โดยผ่านศูนย์อนามัยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ขับคลื่อนหน่วยงานทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมประสานชุมชในพื้นที่ร่วมจัดทำหนักากผ้า เพื่อแก้ญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและร่วมรณรงค์พฤติกรรมประชาชนทั่วไป สร้างความตระหนัก และเน้นมาตรการ ” ลัางมือ กินร้อน ซ้อนกลาง และสวมหน้ากากอนามัย ” รวมทั้งการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ภาคประชาชน และร่วมกันต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ถึงข่าวที่ทางจังหวัดสมุทรปราการจะเอาประชาชนที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ไปพักไว้ที่ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ  กฐิน กุยยกานนทน์ นั้นจริงหรือไม่ นายแพทย์ใหญ่ ตอบว่าเท่าที่ทราบ เป็นจุดหนึ่งเท่านั้น หากประชาชนที่กลับมามาก และ หากมาจริงก็มีมาตการ แก้ไขรองรับความกังวลของประชาชน  และคงคัดเลือกเฉพาะผู้ดูแลคงไม่เอาผู้ที่เสี่ยง ระดับสูงมาไว้ ขอให้ประชาชนอย่าได้ กังวลจนเกินไปเมื่อถึงวันนั้น นพ.พรณรงค์ กล่าว 

 

ข่าว กรมการปกครอง NEWS RELEASE

กรมการปกครอง ขอชี้แจงกรณีเกิดความเข้าใจผิดว่า “ประเทศไทขมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ อยู่ในระยะที่ ๓”ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือราชการกรมการปกครองผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ประเทศไทยมีการแพร่ระบาตไวรัสโควิด๑๙ อยู่ในระยะที่ ๓” ซึ่งสร้างความเข้าใจผิตให้กันประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงให้ทราบว่ำ ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ ๒ คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่ระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่ ๓ คือ ให้ประชาชน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีช้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน) กรมการปกครอง กระทรวมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ o-๒ob๖-๐๕๓๔

เอกสารเผยแพร่ที่ ๕๐/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ,ศ, ๒๕๖๓