กองทุนสวัสดิการสุขภาวะ พระสงฆ์จันทบุรี

0
1320

 

 

กองทุนสุขภาวะพระสงฆ์ ตั้งเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี ที่พระสงฆ์ดูแลด้านสุขภาวะกันเอง  จนได้รับรางวัล 1 ใน 5 รูป ของพระนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีขยายผลไปยังคณะสงฆ์จังหวัดอื่น ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี สมัครเป็นสมาชิกจำนวนกว่า 200 รูป 

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง พาสื่อมวลชนในเขตพื้นที่จำนวน 50 คน  นำโดยนายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมรับฟังการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  โดยพระครูสุวรรณ โพธิวรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์ขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี  พระผู้ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 5 รูป ที่ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และมีการขยายผลไปยังคณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ

 

ปัจจุบันใน จังหวัดจันทบุรี มีพระสงฆ์ สามเณร ประมาณ 1,000 รูป ได้สมัครเป็นสมาชิกจำนวนกว่า 200 รูป  ซึ่งในเรื่องนี้ พระครูสุวรรณ  โพธิวรธรรม  เปิดเผยว่า กองทุนสวัสดิการ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการด้านสุขภาวะแด่พระสงฆ์ สามเณร ที่เป็นสมาชิก  โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติด้านสุขภาพในการกำหนดอัตราการจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการ อาทิ หากประสบอุบัติเหตุได้รับ 20,000 บาท  มรณภาพได้รับ 10,000 บาท เป็นต้น เอกสารประกอบการเบิกจ่ายใช้หลักการเดียวกับบริษัทประกันภัย ช่วยให้พระสงฆ์ตามภูมิภาคเข้าถึงสุขภาวะด้วยการจัดการตนเองมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างพระลูกวัดหรือพระที่ไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะทำประกันชีวิต อันเป็นกุศโลบายให้พระสงฆ์ดูแลกันเอง พระสงฆ์ที่จะเป็นสมัครสมาชิก ปีแรกจ่าย 2,000 บาท  ปีต่อ ๆไปจ่าย 1,000 บาท และมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี รับบริจาคจากพระสงฆ์และฆราวาสเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเงินในกองทุนสุขภาวะพระสงฆ์แล้วจำนวน 2,500,000 บาท 

 นอกจากนี้  พระครูสุวรรณ  โพธิวรธรรม  ยังได้ขยายการจัดตั้งกองทุน “สัจจะสะสมทรัพย์”ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  ด้วยหลักการ “สวัสดิการชุมชน”อันเป็นฐาน ที่มั่นคงตามสโลแกน “ไทยเข้มแข็ง”ที่เริ่มจากชุมชนฐานราก  ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จจังหวัดหนึ่งของประเทศที่ริเริ่มโดยชุมชน “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี”  จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดถึงตาย ที่มีพระครูสุวรรณ โพธิวรธรรม เป็นผู้ก่อตั้งและนั่งเป็นหัวเรื่อใหญ่ในการพัฒนากองทุนการเงินสู่การสร้างสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืน