วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้จังหวัดจันทบุรี ปิดเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี ปิดเขาคิชฌกูฏ

 

 นายวิทูรัช ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ประกาศปิด  เขาคิชฌกูฏ ป้องกันโควิด 

 

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกับวิฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไร้สโศโรนา 2019 หรือโรโควิด 19 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับคำแถลงมาตรการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโรคโควิต 19(Coronavirus Dsease 2019 (COVID.19) ในสถานที่ที่มีความเสียงสูงต่อการแพรระบาดของโรคดังกล่าว

และในช่วงนี้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ได้มีการจัดงานประพณีนมัสการรอยพระพุทรบาทเขาคิชฌกูฏประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มีนคม ๒๕๖๓ โดยมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความห็นชอบของคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ปิดสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ พิจารณาชดเชยกำหนดการนมัสการรอยพระพุกบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี ๒๕๖๓ ในโอกาสอื่นต่อไป 

เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ, ๒๕๖๓ เป็นตันไป

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ