ด่วน! มท.อนุญาตให้ศูนย์มือถือเปิดในห้างได้ หลังประชาชนเดือดร้อน

0
583

มท.อนุญาตให้ศูนย์มือถือเปิดในห้างได้ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. จากการณี ศบค. มีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ที่ตั้งอยู่ในห้างต้องปิดไปด้วย ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีมือถือมีปัญหา โดยเฉพาะกรณีซิมดับ หรืออุปกรณ์ชำรุด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงพิจารณาผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ หรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการประชาชนได้

ทางด้านจังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าาชการจังหวัด ได้มีคำสั่งประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ ๖ เรื่อง ผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ ๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้นสืบเนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้า ทำให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดไปด้วย จึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถไปใช้บริการเมื่อโทรศัพย์มือถือมีปัญหาได้ โดยเฉพาะกรณีซิมโทรศัพท์เสีย (ซิมดับ) หรืออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชำรุด 

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรเทปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในการติดต่อสื่อสาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุม ครั้ที่ ๘/๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงผ่อนผันให้ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินด้สามารถเปิดบริการประชาชนได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓