กรรมาธิการสังคม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและเครือข่ายครูข้างถนน ระดม แจกอาหารน้ำดื่ม ผู้ด้อยโอกาส

0
589

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าหรือ โควิด-19 ประกอบกับมาตรการที่เข้มงวดในการประกอบกิจการและการเดินทาง ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะคนระดับล่าง เช่น เด็กเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนในชุมชนแออัดที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเก็บสิ่งของขาย หรือรับใช้ทำงานตามสถานที่ต่างๆ

คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและเครือข่ายครูข้างถนน ระดมจัดหาอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเดินเท้าเข้าไปแจกจ่ายให้กับบรรดาคนยากจนเหล่านั้นทุกวัน โดยขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้วกว่า 300 ชีวิต

สำหรับความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มดังกล่าวมาจากน้ำใจจากคนไทยที่ร่วมให้การสนับสนุน รวมถึงอาสาสมัครจำนวนมากที่ทำงานกับครูข้างถนน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะทำให้อาหารและน้ำดื่มกระจายถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้มากขึ้น