ยุคมืด กระทรวงศึกษาธิการ ปลัด.! ตั้งลูก เป็นใหญ่ ไร้ธรรมาภิบาล

0
6266

 

 

แถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศ(ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย ๔ ภูมิภาค เรื่อง ปกป้องระบบคุณธรรม (Merit System) คืนระบบธรรมาภิบาลให้กระทรวงศึกษาธิการ

 

เรื่องราวฉาวโฉ่ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการท่ามกลางบ้านเมืองที่มีวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงCOVD 19 ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทำลายระบบเศรษฐกิจของมวลมนุษยชาติอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมโลก อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายในสังคมจะต้องร่วมมือกัน “ก้าวพ้น” ไปด้วยกันอย่างสามัคคีและมีส่วนร่วมในทุกมิติ ไม่น่าเชื่อว่าภายในกระทรวงศึกษาธิการยุคนี้จะมีข่าวร้ายขึ้นมาซ้ำเติมสถานการณ์ให้กับระบบคุณธรรม ในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มี “เทวดาน้อย” เกิดขึ้นแล้วในสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ เมื่อผู้มากบารมีใช้ “อำนาจ” แต่งตั้งลูกน้อง(ลูก)ของตนเองเป็นใหญ่โดยขาดเสียซึ่งธรรมาภิบาลอย่างสิ้นเชิง

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ท.) และองค์กรเครือข่ายทั้ง ๔ ภูมิภาค ซึ่งมีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพครูและสังคมให้เป็นสังคมที่อุดมด้วยปัญญา พัฒนาการศึกษาและเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยสากล  ข้อเรียกร้องให้ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบกรณีการแต่งตั้ง  นายสัมนาการณ์ บุญเรือง  ผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน) อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบุตรชายของ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา(สคบศ.)  กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งได้ดำเนินการไปตามหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรมตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร

 

เราขอเรียกร้องให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ้ายบริหารและเป็นผู้ออกคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในการสรรหาแต่งตั้งทุกตำแหน่ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช้ช่องว่างของคำสั่งนี้ ข้อ๒ ข้อ ๓(๕) ข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๒๓ เป็นเครื่องมือดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นการเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่ายมีความเชื่อมั่นในระบบคุณธรรม(Merit System) ในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้ระบบและยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลสากล พวกเราพร้อมที่จะปกป้องระบบความยุติธรรมเพื่อลูกหลาน เราหวังว่านายกรัฐมนตรีจะให้ความสำคัญ และตรวจสอบกระบวนการที่ทำลายระบบคุณธรรมนี้โดยเร็วเพื่อขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และกรณีไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจในชั้นต่อไปต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรม เอาความจริงมาชี้แจงต่อสังคมให้จงได้

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย /  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓