อบต. คลองด่าน เสริมพลังใจ สร้างพลังชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณี ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 

0
424

 

อบต. คลองด่าน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา รณรงค์งดเหล้า ร่วมองค์กรเครือข่ายงดเหล้าภาคประชาสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมวินรถจักยานยนต์ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ นำผู้เข้าร่วมงดเหล้าทำปฏิญาณร่วมกัน

 

 

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ นายเอนก สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เป็นประธานทำความร่วมมือ งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ (สคล) สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ  สมาคมรถรับจ้างจักรยานยนต์สมุทรปราการ สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท้กซี่ โดยมี นายขวัญเมือง อยู่นาน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ ๖ ก.ค.๖๓ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง กิจกรรมที่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในวันก่อนเข้าพรรษาคือ “การหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา” องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี

ได้กำหนดให้มีโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลคลองด่าน ประจำบี ๒๕๖๓ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ และหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การอบรมสร้างเสริมพลังใจ งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา สร้างพลังชุมชนเข้มแข็ง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ  ๕ องค์กรภาคีเครือข่าย และกิจกรรมปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศล  แด่รัชกาลที่ ๑๐ และ รัชกาลที่ ๙  

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ (สคล.) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษา จัดกิจกรรมชวนให้ประชาชนมีการเกิดแรงบันดาลใจในการเลิกเหล้าครบพรรษา

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จึงได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ทั้งจะต้องติดตามลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจระหว่างงดเหล้า ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่าย “ชุมชนคนสู้เหล้า”