สมุทรปราการ จัดโครงการปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศล

0
387

 

 

 จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 

 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปาการ ได้ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ปูทะเล และปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 

 ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดจน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด และเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น /