วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้13 อาชีวะ กลุ่มสถาบัน กทม.  ร่วมคิดยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองแผนชาติ  

13 อาชีวะ กลุ่มสถาบัน กทม.  ร่วมคิดยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองแผนชาติ  

 

ประเทศไทยได้จัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ปี เพื่อให้การพัฒนา ประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพร้อมรองรับประเทศไทย ยุค 4.0 

นัยว่าใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ได้กำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศให้สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติดังกล่าว เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งการฝึกอบรม วิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น – ยาว 

 

บุคลากรทางการศึกษาต้องมีศักยภาพพร้อมในการพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา ครู บุคลากรเองต้องพัฒนาศักยภาพตนเองในระดับสูงขึ้นตลอดเวลา เพราะความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการที่มีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ

 

หลักสูตรการศึกษาได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มีต่อหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ ตัวชี้ผลสัมฤทธิที่สําคัญ 

 

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในสังกัด รัฐ – เอกชน จำนวน 13 แห่ง  ร่วมประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยกระดับคุณภาพ การจัดอาชีวศึกษาของสถาบันฯ และคุณภาพของแต่ละสถาบันการศึกษา

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายโกวิทย์ ส่องสี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายมาโนช มหารชพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนยุทธศาสตร์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Amari Buriram United จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้ด้วย

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ