นร.วัดหินดาษ ร่วม สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก ทำกิจกรรม รู้เท่าทัน การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

0
251

 

นักเรียนโรงเรียนวัดหินดาษ อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมรู้เท่าทันการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วาระครบรอบ 93 ปี สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออกร่วมให้การสนับสนุน  

 

เมื่อวันที่ 1ก.ย.63 ที่ผ่านมา เหล่านักเรียนโรงเรียนวัดหินดาษได้จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในวาระครบรอบ 93 ปี โดยมีการแสดงลิเก  เนื้อหาเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้โภค และระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี. โดยนางสาวสุภาวดี วิเวก นายกสมาคมคุัมครองผู้บริโภคภาคตะวัน ร่วมมอบมอบรางวัลให้นักเรียนที่มีผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีนายอดุลย์ บุญช่วย ผอ.โรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนดำเนินกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 

นางสาวสุภาวดี วิเวก นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก กล่าวว่า  การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน การที่ข้อมูลต่างๆ ด้านบริโภคได้ถูกส่งผ่านมาถึงสมาชิกในครอบครัว  การรับรู้ข้อมูลนั้นบ้างครั้งอาจจะไม่ถึงประชาชนหรือไปถึงเพียงบางส่วนเท่านั้น  ดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชน กลุ่มนักเรียนได้รับทราบ จะช่วยสร้างความเข้าใจ มีการขยายเครือขายได้ดี   การได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องถูกต้อง และทราบถึงสิทธิของตนตามกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการต่างๆ อย่างถูกต้องไม่ถูกหลอกจากผู้ผลิตสินค้าจึงมีความจำเป็น

 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มของเยาวชน นักเรียน เพื่อแสดงพลังรับรู้และนำข้อมูลเผยแผ่การคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเป็นทางการ มีความสำคัญเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก กล่าวว่า