ชุมชนชาวสีล้ง อำเภอบางบ่อ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมตลาดประชารัฐบ้านสีล้ง

0
816

ที่บริเวณตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และตลาดประชารัฐบ้านสีล้ง  หมู่ 12 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และตลาดประชารัฐบ้านสีล้ง อำเภอบางบ่อ

นายเอก โสภิษฐานนท์  นายอำเภอบางบ่อ ได้กล่าวถึงความเป็นมาว่า บ้านสีล้ง  หมู่ 12 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ  ” ไทยนิยม ยั่งยืน ” ตามนโยบายของรัฐบาล มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว   บ้านสีล้งได้มีการสร้างตลาดใหม่ คือ ตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสีล้ง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบกับเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านสีล้ง คืออาหารทะเลแปรรูปและอาหารพื้นถิ่นที่รสชาติดีมีหลากหลายชนิด เช่น กะปิ ปลากุเลาแดดเดียว ปลากระบอกแดดเดียว หอยแมลงภู่ตากแห้ง น้ำปลาเคย กุ้งแห้ง ฯลฯ ตลอดจนขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน ของบ้านสีล้ง

ในปีงบประมาณ 2561 บ้านสีล้ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยผ่านทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสีล้งได้นำงบประมาณดังกล่าวมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และขยายบริเวณตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดประชารัฐ บ้านสีล้ง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนประชาชนทั่วไปในชุมชนบ้านสีล้งได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า

อำเภอบางบ่อจึงกำหนดให้เปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและตลาดประชารัฐบ้านสีล้ง หมู่ที่ 12 ตำบลคลองด่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้ทุนในชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสร้างความคิดสร้างสรรค์มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน การกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือบริการชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน จนทำให้เกิดรายได้เฉพาะรายเฉพาะกลุ่มของเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมี ป่าชายเลนบ้านสีล้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยของปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และนกน้ำสวนงามนานาชนิด รวมถึงนกนางนวลจะบินมาในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ ป่าชายเลนบ้านสีล้ง ได้ให้ความสมดุลของธรรมชาติแก่คนและสัตว์ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัว ป่าชายเลนเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำ นกชายน้ำ และพันธุ์ไม้หลายอย่าง ที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การพาครอบครัวมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด และเพลินเพลินในวันหยุดสุดสัปดาห์อีกด้วย