สพป.เขต๑ สมุทรปราการ จัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 63

0
1295

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  ๖๓  บริเวณวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการสมุทรปรปาการ  เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมี  พระมหาประนอม รัมมาลังกาโร  เจ้าอาวาสวัดจากแดง นายพัชระ งามชัต  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  จำนวน ๒๕๐ คน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้  ดูงานงานวัดจากแดง 

 

 

 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๖๓ ตามที่รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต ๑ ได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จากการที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ทำให้ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดกิกรรมต่างๆ  รวมทั้งงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่ชาติให้เลื่อนมาจัดภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย จากวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรวุธ พระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระราชทานเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกทั้งร่วมทอดพระราชปณิธารด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของประเทศชาติ ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้เป็นคนรู้จักกตัญญ ในชาติ ศาสนา  รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ขอให้ทุกท่านได้นำคำปฏิญาณไปการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ สืบต่อไป 

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์  กล่าวต่อว่า ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง ที่เมตตาให้ใช้สถานที่จัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ร่วมกันกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้ 

 

ทางด้าน นายพัชระ งามชัต รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษสมุทรปราการ เขต๑ กล่าวว่า ตามปกติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี เหล่าบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมนกรมหาวชิราวุธพระมกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวฯผู้ทรพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักตีพระบาทสมด็พระเจ้อยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน ๒๐๑๙ เป็นผลให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีมาตรการให้งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาต สำนักงานลูกเสือแห่งขาติจึงได้สั่งงดกิจกรรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๖๓  ต่อมาภายหลังได้แจ้งให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ แทน 

 

 

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำนักงานลูกเสือจังหวัสมุทรปราการ จึงกำหนดจัดกิจกรรมในวันนี้ ๒๕ ก.ค.ที่วัดจากแดง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ร่วมกับสภานักเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งการปลูกป่า การทำความสะอาดพื้นที่รกร้างรอบวัด  การนำขยะพลาสติกมาบริจาคเพื่อรีไซเคิล ทำเส้นไยทอจีวรและหน้ากากอนามัยให้พระสงฆ์ รวมทั้งยังได้รับการฝึกมารยาทความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละ ห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนปลูกฝังให้เป็นคนรู้จักกตัญญู ต่อชาติศาสนา  สถาบันพะมหากษัตริย์ โดยผู้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลกรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาภายในจังหวัด สภานักเรียน สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน