กอ.รมน.สป. รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สภาวัฒนธรรม มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมเคารพ ธงไตรรงค์ ครบ 103 ปี

0
1229

 

กอ. รมน. สป. รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ สภาวัฒนธรรม ,มูลนิธิเทิดทูนธงไทย และ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู จัดกิจกรรมเข้าแถวส่งเสริม เคารพธงชาติ ครบ 103 ปี  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

         

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 08.00 น.  ที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เมืองสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ. กอ.รมน.สป.  เป็นประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ  ผอ. รร.มัธยมวัดศรีจันทร์  ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะครู นักเรียน และประชาชน  ร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีศิลปินักร้อง หลง ลงลาย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเทิดทูนธงไทย มาร่วมกิจกรรมนำร้องเพลง ที่มีความหมายสื่อถึงความรัก ,การเทิดทูนสถาบัน และธงไตรรงค์ 


สำหรับ”ธงไตรรงค์  ธงชาติไทย”พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460  มีผลบังคับใช้ภายหลังวันออกประกาศในหนังสือราชกิจจา นุเบกษา แล้ว 30 วัน ซึ่งต่อมาธงสยามแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย หรือชาติไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และยังมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจลบหลู่ และสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน

 

        

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  เวลา 08.00 น.  ที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ เมืองสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ. กอ.รมน.สป.  เป็นประธานในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นายบุญจักรวาล รอดบำเรอ  ผอ. รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ คณะครู นักเรียน และประชาชน  ร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีศิลปินนักร้อง หลง ลงลาย ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเทิดทูนธงไทย มาร่วมกิจกรรมนำร้องเพลง ที่มีความหมายสื่อถึงความรัก ,การเทิดทูนสถาบัน และธงไตรรงค์ 

 

สำหรับ”ธงไตรรงค์  ธงชาติไทย”พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460  มีผลบังคับใช้ภายหลังวันออกประกาศในหนังสือราชกิจจา นุเบกษา แล้ว 30 วัน ซึ่งต่อมาธงสยามแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย หรือชาติไทย ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และยังมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจลบหลู่ และสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ วันที่ 28 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย