“  ๖๐  ปี มีคุณค่า น้อมวันทา มุทิตาจิต  ”

0
1440

 

นายจารุวัตน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประธานเปิดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 “ ๖๐ ปี มีคุณค่า น้อมวันทา มุทิตาจิต  ” เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่าของ  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทางด้านการศึกษา เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งยวดที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเต็มตามศักยภาพของเขาเหล่านั้น สำหรับผู้ที่เกษียณครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์นันทนา เต่าทอง อาจารย์ศรีวรรณ พึ่งชื่น

ทั่งนี้การขับเคลื่อนด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลที่มีความสำคัญทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำ ต่างมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 

 

กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ปธ.สภาวัฒนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.สนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ปธ. สภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์  คุณพิม อัศวเหม  ศึกษานิเทศก์ เขต 1และอีหหลายท่าน.