วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดสัมมนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดสัมมนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.พัชระ งามชัด ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม 280 คน

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) มีบทบาทและหน้าที่ในการออกติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขอบข่ายงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นต้นสังกัด ผลที่ได้จากการออกติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คือ ผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่ 

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนางานบุคลากรในการรับฟังนโยบาย แนวคิด รูปแบบการพัฒนาระบบงาน

และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีได้มอบโล่เกียรติยศ รางวัลยกย่องชมเชยให้ขวัญกำลังใจสำหรับสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนปรากฏเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ระดับดี ดี่เยี่ยม และโล่ผล O-NET พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี ด้วย

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อการศึกษาฐานสมรรถนะโดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ  ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา 

 

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ