ห้าม ส.ส. ช่วยหาเสียง   กฏเหล็กเลือกตั้ง อบจ. 2563

0
983

 

ตามที่มีผู้ซักถามในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 15 และข้อ 18 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวม 5 ประเด็นนั้น 

สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาแล้วมีความเห็น ห้าม ส.ส.ช่วยหาเสียง โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ลงสมัครในนามพรรคได้
  2. เอารูป ส.ส. ขึ้นโปสเตอร์ คัทเอาท์ไม่ได้
  3. เอา logo พรรคขึ้นได้
  4. คนที่เป็น ส.ส. ผู้ช่วย ส.ส. ช่วยหาเสียงไม่ได้ แม้นอกเวลาราชการ

  5. สมาชิกพรรคใครช่วยหาเสียง ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียง ตามระเบียบ กกต.