สสวท. ประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Thailand Junior Water Prize 2019ส่งเสริมเด็กไทยสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการความรู้วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรม

0
554


ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Thailand Junior Water Prize 2019 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่จากการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ร่วมในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมนักเรียนที่ชนะรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย  

            การประกวดครั้งนี้มีผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 66 ชิ้นงาน โดยผู้ที่ชนะเลิศในปีนี้  จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2019 ในระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

           การประกวด Stockholm Junior Water Prize 2019 ณ ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นโอกาสอันดี  ที่นักเรียนไทยจะได้แสดงศักยภาพและเพิ่มทักษะประสบการณ์ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชนแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้น  พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างยั่งยืนอีกด้วยทั้งนี้ วิกฤติการณ์น้ำเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบทั่วโลกที่เราทุกคนต้องพึ่งพาน้ำในชีวิตประจำวัน ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและวิธีการที่จะช่วยรักษาน้ำให้สะอาดและปลอดภัย ไว้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผลการประกวดปรากฎว่า

            รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษายับยั้งการทำร้ายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำแทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท

            รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุดูดซับน้ำยิ่งยวดจาก โฟมฟองยางคริสตัลไลน์แบคทีเรียลเซลลูโลส

            รองชนะเลิศอันดับสอง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผลงานวิจัยเรื่อง  การสังเคราะห์ไฮโดรชาล์ที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กจากปาล์มเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย

            นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และโรงเรียนดอนจานวิทยาคม จ.กาฬสินธุ์