เปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดได้อย่างไร ?

0
711

 

 

รู้หรือไม่ว่าคนไทยสร้างขยะเฉลี่ยวันละ 1.2 กิโลกรัม / คน

โดยเฉลี่ยคนไทยแต่ละคนก่อให้เกิดขยะ วันละประมาณ 1.2 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่มีการกำจัดอย่างถูกต้องหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ แต่ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งในสี่ที่ยังไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง ปล่อยให้ตกค้างสะสม ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในกองขยะกระจายอยู่ทั่วประเทศ เราสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานได้ด้วยการนำขยะส่วนเกินไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย พลังงานจากขยะยังถือเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า

“ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 “