เทคนิคมีนบุรีทำ MOU บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) เน้นทักษะวิชาชีพนักศักษา

0
1849

 

 

มื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ที่ห้องประชุม บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยอง  นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วย นายโกวิทย์ ส่องสี รองผู้อำนวยการ นายสมนึก ดำนุ้ย หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ นายปริญญา อ่อนสุทธิ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1,2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ จำนวน 20 คน 

ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กับ บริษัท เจนเนอรัล รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ