กรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมพลัง เพื่อความเข้มเเข็ง

0
1249


ที่ห้องประชุมเทศบาลนครสมุทรปราการ นางพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการจากตำบลในเขตอำเภอเมืองทั้ง 13 ตำบลเข้าร่วม นอกจากนี้มี  นางสาวภัทร์ชุพร จันทรสิงห์ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นทั้งยังร่วมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมได้ชี้แจง แนะแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวของบทบทบาทสตรี เพิ่มศักยภาพ ความเข้มแข็ง ให้การขับเคลื่อนของบทบาทสตรี ได้มีผลงานที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ทำความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ครั้งต่อไปอีกด้วยโดยมี นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ. ให้เกียรติมาแนะนำ การนำเสนอ ของบประมาณต่างๆ จากหน่อยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอต่อไป