มติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

0
82

 

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ดังนี้

– ฉบับที่ 1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 576 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 449 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 127 เสียง) ไม่เห็นด้วย 21 เสียง งดออกเสียง 123 เสียง

– ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 647 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 471 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 176 เสียง) ไม่เห็นด้วย 17 เสียง งดออกเสียง 55 เสียง

– ฉบับที่ 3 ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 213 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 209 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 4 เสียง) ไม่เห็นด้วย 35 เสียง งดออกเสียง 472 เสียง

– ฉบับที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 268 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 212 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 56 เสียง) ไม่เห็นด้วย 20 เสียง งดออกเสียง 432 เสียง

– ฉบับที่ 5 ยกเลิกมาตรา 279 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 209 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 209 เสียง สมาชิกวุฒิสภา ไม่มี) ไม่เห็นด้วย 51 เสียง งดออกเสียง 460 เสียง

– ฉบับที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 268 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 209 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 59 เสียง) ไม่เห็นด้วย 19 เสียง งดออกเสียง 432 เสียง

– ฉบับที่ 7 ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279 ยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน เป็นผู้เสนอ) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 212 เสียง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 209 เสียง สมาชิกวุฒิสภา 3 เสียง) ไม่เห็นด้วย 139 เสียง งดออกเสียง 369 เสียง

ผลการลงมติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (คือ 366 เสียง) ซึ่งต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ 82 เสียง)

โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 45 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15วัน โดยใช้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. ของนายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่ 2

ทั้งนี้ กำหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

นอกจากนี้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการ 45 ท่านด้วยกันตามรายชื่อดังนี้