รัฐ.จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา ผลิตบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

0
1081

การดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อป้อนให้กับตลาดแรงงาน และตามความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากยังเป็นกลุ่มที่ขาดแคลนในปัจจุบัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดำเนิน “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ.” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9) อุตสาหกรรมดิจิทัล
10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

และ 3 อุตสาหกรรมหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมระบบราง
2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2562–2566) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

  1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับปริญญาตรี
    โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลด เงินต้นร้อยละ 30
  2. โครงการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาชีวศึกษา
    โดยผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนด กยศ. จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.5 และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษา หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดและไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามระเบียบของกองทุน

โดยกระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหากำลังแรงงานส่วนเกิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการ และจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ประเทศมีแรงงานที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยในอนาคต

Cr สวท.จันทบุรี