พม. ดีเดย์ เอาใจ 31 พ.ค. เปิดลงทะเบียน อุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด – 6 ปี เดือนละ 600 บาท

0
1201

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฟรี เดือนละ 600 บาท เริ่ม 31 พฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2562


ตามที่นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอร้องขอรับสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเดือนละ 600 บาทหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดจากเดิมแค่ 3 ปีให้เพิ่มขึ้นจนถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ของครอบครัวที่ได้รับอุดหนุนเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อปี จากเดิม 300 บาท

โดยผู้มีสิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค ยื่นคำร้องได้ที่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่

สำหรับเด็กที่ได้สิทธิ์แบ่งเป็น 3 ประเภท

คือตั้งแต่เกิด 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2 เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็น 30 กันยายน 2561 ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นตามเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ในกรณีผู้มีสิทธิ์ได้มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนครบ 6 ปี บริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ไปแล้วจะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์.