พัฒนศึกษาลัย พัฒนาครู มุ่งสู่ CAI เป็นตัวช่วยเสริม สอน

0
1081

       บทบาทของครูพันธ์ใหม่คือการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเทคโนโลยีวันนี้  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและล้ำสมัย ดังนั้นครูต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

        การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่คงหนีไม่พ้นการใช้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ Computer Assisted Instruction นั่นเอง

“  โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ” ได้จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนทางด้าน CAI  โดยให้วิทยากรผู้มีความสามารถทางด้าน Computer   เข้ามาเป็นแม่งาน ถ่านทอดความรู้แก่คณะครู บุคลากร ของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพในการนำ Computer Assisted Instruction ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด

        คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( Computer Assisted Instruction  ) หมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อผสมได้แก่ข้อความภาพนิ่ง  กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

        เป้าหมายที่สำคัญคือสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบ Comment

        นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

         คุณลักษณะและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กล่าวคือ สนองความต้องการต่อการสอนเป็นรายบุคคล สามารถบริหารการสอนได้อย่างดี มีความคิดรวบยอด ทักษะสูงที่ยากแก่การสอน คำนวณได้อย่างฉับไว  นักเรียนจึงเรียนได้รวดเร็วและถูกต้อง สร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเรียนทางคณิตศาสตร์ มีภาพ สีสรรค์ เสียง เพลงประกอบ เพิ่มเสมอความเป็นจริงและเร้าใจให้แก่ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลแสดงผลเป็นรายบุคคลกำหนดบทเรียนให้แต่ละคน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้  ตามความสามารถของตนโดยสะดวก ไม่ต้องรีบเร่ง ยังไม่ต้องอายในเรื่องการตอบคำถามผิดหรือถูกเป็นการขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการควบคุมผู้เรียนได้อย่างไร้ขีด

สิ่งที่ได้จาก โครงการ CAI  ซึ่งโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ได้เน้นเพิ่มเติมให้ ครู บุคลากร ของโรงเรียน  มีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ อันยังประโยชน์แก่นักเรียน

สุดท้ายเมื่อครู มีคุณภาพ ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของบรรดาผู้ปกครอง  เพราะมองเห็นศักยภาพ ความสามารถของบุตรหลานตนเอง สถาบันการศึกษาก็โดดเด่นนั่นเอง.