ผู้ว่า “ วันชัย ” รับ “รางวัลสำเภาทอง” 

0
125

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 “ไทยช่วยไทยคือไทยเท่” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล

 

    นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2562  และขอขอบคุณภาคเอกชนทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญภาครัฐ และมีการเสนอชื่อเข้าร่วมรับรางวัลสำเภาทองในปีนี้  กระทรวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป กลไกความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชนภายใต้วิถีใหม่เป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยี หรือ Platform ต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน การค้าขายในวันข้างหน้าจะไม่ใช่การค้าขายแบบเดิมอีกต่อไป มันจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารของคนทุกคน จึงมีความจำเป็นที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนต้องปรับตัว และสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

     นายนิพนธ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณภาคเอกชนทุกภาคส่วน ทุกหอการค้า ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนทุกภารกิจของมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน และการขับเคลื่อนนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับภาคเอกชนในการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่ดีของการแก้ปัญหาของประเทศ โดยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ผมคิดว่าความสำเร็จของการแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับปัญหาโควิด-19 จะต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ ของประเทศต่อไป

      จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสำเภาทองแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 21 ราย ได้แก่

     1) พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

     2) นายระพี ผ่องบุพกิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

     3) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

     4) นายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ)

     5) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

     6) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

     7) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  

     8) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

     9) นายอรรถพร สิงหวิชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

     10) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี)

     11) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี)

     12) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)

     13) นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)

     14) นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

     15) นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

     16) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ)  

     17) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

     18) นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร)

     19) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     20) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)

     21) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี.

     “รางวัลสำเภาทอง” เป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทองใน 4 มิติ คือ 1 มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2 มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด 3 มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ 4 มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ