เสมา 3 ตรวจเยี่ยมการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

0
1262

เสมา 3 ตรวจเยี่ยมการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

(27 พฤศจิกายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เขตจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว ณ โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 93 คน

นางกนกวรรณ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับครูผู้สอน และสวัสดิภาพของผู้เรียน และเห็นถึงความสำคัญสภาพปัจจุบัน ที่เกิดปัญหาความรุนแรงของพี่เลี้ยงเด็กที่กระทำต่อเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม จึงได้จัดการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขึ้น ซึ่ง สช. ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ตามเขตพื้นที่สำนักงานเขตศึกษาธิการภาค 18 ภาค และกรุงเทพมหานคร จำนวน 47 จังหวัด (57 จุดอบรม) มีเป้าหมายเป็นพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จำนวน 13,000 คน เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมนางกนกวรรณ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้ สช. ได้ไปประชุมหารือร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรต้นแบบการจัดอบรม โดยหลักสูตรการจัดอบรมระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บทบาทของพี่เลี้ยงเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก และสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ช่วยสนับสนุนวิทยากร และเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานร่วมกับ สช. ในการดูแลเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชน และ สช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าวด้วย

“ตนขอขอบคุณคณะวิทยากรจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดกับลูกหลานของเราทั้งสิ้น และขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทย เพราะการพัฒนาเด็กนั้น ถือว่ามีส่วนสำคัญในเรื่องของการพัฒนาการกำลังสำคัญของชาติในอนาคตสืบไป”นางกนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง