เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และเปิดเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสุขภาพ”

0
519

เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ปี 63 “พลเมืองตื่นรู้สู้ภัย Covid-19 และเปิดเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสุขภาพ”

วันนี้(27 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนองร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัย Covid-19และเปิดเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสุขภาพ” เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดระนองโดยมี ดร.ชยพล บัวดิษ ประธานคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายสุชีพ พัฒน์ทอง ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง ร่วมกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นเป็นการ TED TALK (สร้างแรงบันดาลใจ) ทางเลือกทางรอดของคนระนองในภาวะวิกฤตสุขภาพ และภาพรวมการรับมือและการปรับตัวของจังหวัดระนองในภาวะวิกฤต ที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของประชาชน รับทราบภาพรวมในเชิงกระบวนการ จนกระทั่งสามารถดำเนินการได้สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม
หลังจากนั้น จึงได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นใน 3 หัวข้อการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง คือ 1.แนวทางความร่วมมือส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของกลุ่มเปราะบาง 2.ส่งเสริมพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น/ตำบลและระหว่างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สู่ความมั่งคงทางด้านอาหารในภาวะวิกฤต 3.การส่งเสริมและพัฒนาให้ระนองเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยทั้ง 3 ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง ขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี 2560 และเป็นประเด็นที่จะขับเคลื่อนกันต่อในปีต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.

 

ส.ปชส.ระนอง/ภาพ/ข่าว