ป.ป.ช. สมุทรปราการ  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมเศรษฐกิจ

0
298

 

ป.ป.ช.สมุทรปราการ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ก่อสร้างถนนในพื้นที่อำกอบางเสาธง พบเป็นถนนส่งเสริมการสร้างฐานเศรษกิจชุมชน การสังเกตการณ์ปรากฎว่า เป็นไปตามแบบที่กำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค 63 ที่ห้องทำงานนายอำเภอบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ป.ป.ช. จ้งหวัดสมุทรปราการ นำโดย น.ส.กานดา บัวแย้ม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สั่งเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตได้

 

 

อำเภอบางเสาธง ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสมุทรปราการ (งบพัฒนาจังหวัด) ให้ดำเนินโครงการก่อสร้งถนน คสล. ซึ่งเดิมเป็นโครงการของ อบต. ศรีษะจรเข้น้อย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงเสนอให้อำเภอบางเสาธงเป็นหน่วยงานดำเนินการก่อสร้งถนน คสล. ในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 7 และหมู่ 12 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 2,630 เมตร งบประมาณ 29 ล้านบาท 

คณะได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น ดูจากเอกสารการก่อสร้างต่างๆ โดยมี นางนวลจันทร์ โพธิ์วิจิตรปลัดอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการก่อสร้างถนนดังกล่าว

นางนวลจันทร์ โพธิ์วิจิตร กล่าวว่า ถนนเส้นนี้เป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อยเป็นหลัก เพราะเป็นพื้นที่การเกษตรเลี้ยงปลาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่สร้างถนน ประชาชนในพื้นที่มีจำนวนน้อย แต่ปัญหาหลักคือ ทางเข้าทางออกไม่สะดวก การนำผลผลิตออกเพื่อจำหน่ายจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะปลาสลิด เพื่ออำนวยความสะตวกเส้นทางคมนาคมขนส่งการเกษตรและประมงซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ของชุมชน และรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

 

สำหรับการก่อสร้งโครงการถนนเสันนี้ มีการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและกำหนดจะแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ การบริหารงานต่างๆ หรืองบประมาณจ่ายเงินผู้รับเหมา ทำตามสัญญาทุกอย่าง มีการแปงงานแบ่งจ่ายเงินจำนวน 5 งวด โดยดูตามสัญญาและเนื้องานเป็นหลัก หากงวดไหนผู้รับเหมาดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการตรวจรับจะมีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการไปยังผู้รับเหมา 

กรณีการส่งมอบงานและเบิกเงินงวดงานล่าช้านั้น จะป็นในช่วงงวดงานแรกๆ เท่านั้นทั้งนี้ ไม่ถือเป็นหตุผิดสัญญาเนื่องจากค่าปรับล่าช้าจะเกิดขึ้น ณ วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในงวดสุดท้าย น้บแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด

ทางด้านการควบคุมการก่อสร้าง มีเจ้าหน้ที่จาก อบต. ครีษะจรเข้น้อย เป็นผู้ควบคุมงาน และขอความร่วมมือจากทางวิศวกร แขวงทางหลวงชนบท และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่วยตรวจสอบมาตฐานงานก่อสร้างก่อนรับเงินในแต่ละงวดงานทุกครั้ง

หลังจากนั้นทาง น.ส.กานดา บัวแย้ม เจ้าพนักงาน  ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ได้ลงพื้นที่จริงทำการตรวจสอบ จำนวน 3 จุด จุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้นและจุดระหว่างก่อสร้าง จากการลงตรวจสอบพบว่าการทำงานก่อสร้างนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ไม่พบผิดปกติแต่อย่างใด บางจุดความหนาของถนนยังเกินมาตรฐาน หรือยังหนาเกินกว่ากำหนดอีกด้วย

จากการสอบถามถึงการทำประชาพิจารณ์ก่อนมีการก่อสร้างว่าได้กำหนดไว้อย่างไร โดยขอดูจากการทำประชาพิจารณ์ เพราะมีการรายงานการประชุมของการทำประชาคมในการก่อสร้างถนนเส้นนี้ด้วย

 เบื้องตันทราบว่าการจัดทำประชาคมเป็นความรับผิดชอบของ อบต.ศรีษะจรเข้น้อย ซึ่งทางป. ป.ช. ได้ประสาน อบต.ศรีษะจรเข้น้อย เพื่อขอดูรายละเอียดดังกล่าว เพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจสอบครั้งนี้ การตรวจสอบของคณะ ยังพบว่าถนนดังกล่าว มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่ 90% เป็นบ่อปลา ตลอดเส้นทาง 2,630 เมตร งบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 29 ล้านบาท ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท กฤตินี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคาการก่อสร้างวงเงิน 24 ล้านบาท เป็นราคาต่ำสุดจากผู้เสนอทั้งหมด 5 ราย เริ่มสัญญา 16 พฤษภาคม 63 สิ้นสุด26 ธันวาคม 63

จากการสังเกตุของผู้สื่อข่าว พบว่าถนนเส้นนี้บางช่วงเป็นด้านหลังของ หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 2 โครงการ ที่สามารถทะลุกำแพงแล้วเปิดออกมาได้ และวิ่งสู่ถนนวัดศรีวารีน้อยไม่ไกลนัก คงมีประชาชนมาใช้มากขึ้นทันที