“ประจิน”ลงพื้นที่ เยี่ยมเทคนิคมีนบุรี แก้ปัญหาบุคลากรทางการศึกษา 

0
1120
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนาครู วุฒิสภา

 

       
            ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  กทม. นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนาครู วุฒิสภา และคณะฯในการศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และคุณสมบัติการคัดเลือกบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
   
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
           พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในด้านต่างๆได้แก่ ) ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ) ด้านกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณวุฒิวิชาชีพครู และ ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
           
           ขณะเดียวกัน นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงศ์ศรี ประธานเครือคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการฯถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาโดยขอให้พิจารณาสนับสนุนเรื่องตำแหน่งพนักงานราชการให้กับสถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานพร้อมให้รัฐสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรเพื่อให้สถานศึกษาได้จ้างครูพิเศษตามวุฒิและมีกองทุนสนับสนุนทุนให้ครูอาจารย์ได้ศึกษาดูงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะได้กลับมาสร้างความเข้มแข็งให้อาชีวะในอนาคต
           ข้อสังเกต ! ประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษา การผลิตและพัฒนาครูทั้งสามัญและอาชีวะของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ รมต.ยุคเด็กท้าดีเบท ไม่สนใจพัฒนาเท่าที่ควร มัวแต่ทำตามแนวเสนอ สนองตอบต่อคนรอบข้าง จนถูกตราหน้าว่าเป็นยุคที่ต่ำสุดๆ และสูงสุดด้านงบประมาณ ก็กระทรวงนี้
            แม้แผนที่จะขับเคลื่อนการศึกษาใน ปีงบประมาณ 65 ว่ากันว่าจะเคลื่อนยกกำลังสอง ให้สอดคล้อง ทำโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 4,000 แห่ง สอนตามถนัดผู้เรียน
            แต่ที่ปัญหาเฉพาะหน้าต้องแก้เบื้องต้นไม่คิดทำ  ยังหน้าด้านไม่สนใจไม่ว่าครูสายอาชีวะที่ว่าขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ
            ด้านระเบียบกฎหมาย ล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้การทำงานด้านผลิตพัฒนากำลังคนไม่คล่องตัว
             ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ไม่ให้ความสำคัญกับการจัดอาชีวะเท่าที่ควร
             ความเลื่อมล้ำการจัดสรรงบประมาณให้กับการพัฒนาครู ตามความจำเป็นในแต่ละสาขาวิชา
             การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเรียนอาชีวะระบบทวิภาคีขาดความต่อเนื่อง ดำเนินการไม่จริงจัง
             ส่วนกลางไม่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาอย่างแท้จริง ทำให้การจัดการอาชีวะศึกษาขาดความคล่องตัว ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
             ขาดบอร์ดอาชีวศึกษาที่มาช่วยในการวางแผนการผลิตและพัฒนาครู

           นี่คือ ข้อมูลที่เขาสะท้อนและมองเห็นทุกวัน งั้นมองลงมา แล้วแก้ให้ตรงเป้าดีไหม?