บพข.และTRTA จับมือ ททท. ร่วมเปิดงานกิจกรรมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑

0
772

 

    

     ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวพบว่าไทยยังมีดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety & Security) รวมถึงดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ดัชนีความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยยังอยู่ในระดับที่ 31 ของโลก ประกอบเกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่กลับส่งผลที่ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ได้มีโอกาสฟื้นตัว

     ดังนั้นเมื่อการท่องเที่ยวของประเทศเริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสในยกระดับการความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงการสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ มีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลืองานด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม แต่ยังขาดองค์กรกลางในการเชื่อมประสานการทำงานของอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง จึงเกิดเป็นชุดโครงการวิจัยนี้ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโมเดลการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน และแนวทางการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยซึ่งจะเป็นองค์กรกลางในการเชื่อมประสานงานอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

     และในโอกาสที่วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day) คณะวิจัยจึงได้จัดกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรอาสาสมัครไทยที่สามารถพัฒนาไปสู่องค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืนได้ การจัดกิจกรรมอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกของประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมได้แก่ (1) กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อศึกษาระบบนิเวศในคุ้งบางกะเจ้า  (2) กิจกรรมการสาธิตการคัดแยกขยะ จากวัดจากแดง (3) นิทรรศการ Thai Volunteers in Tourism Exhibition 2020 และ (4) งานเสวนาหัวข้อ “งานอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน”ได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน และมีผู้ร่วมรับฟังการเสวนาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจภูธร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยว และกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ 

     ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (Reef Guardian) ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัครการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร Andaman Discoveries ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     จากเวทีการเสวนาได้ข้อสรุปว่า อาสาสมัครการท่องเที่ยวมีความจำเป็นอย่างมากในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการวางบทบาทหน้าที่และขอบเขตการทำงานของอาสาสมัครให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีอาสาสมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มองว่าการทำงานของอาสาสมัครเป็นการทำงานเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่มีอยู่มากกว่า โดยเฉพาะในกรณีกำลังคนของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือกรณีการขาดบุคลากรที่มีทักษะจำเป็นเร่งด่วน เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นต้น หากสามารถจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยที่สามารถประสานงานเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้จริง ก็จะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศโดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน 

     อย่างไรก็ดีอาสาสมัครที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มองว่าการทำงานของอาสาสมัครเป็นการทำงานเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานที่มีอยู่มากกว่า โดยเฉพาะในกรณีกำลังคนของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ หรือกรณีการขาดบุคลากรที่มีทักษะจำเป็นเร่งด่วน เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการกู้ชีพฉุกเฉิน เป็นต้น หากสามารถจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยที่สามารถประสานงานเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้จริง ก็จะสามารถยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศโดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน 

     นอกจากนี้ในงานยังได้เปิดรับผู้สนใจสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยผ่านระบบการลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ www.thai-tvo.com ซึ่งระบบดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครที่มีทักษะความสามารถประเภทต่างๆ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อจัดการงานอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืนในระยะต่อไป