เงินทอนเมรุ ย้อนศร ! ศาลฎีกา พิพากษากลับ

0
1927

จากที่มีการตั้งงบประมาณแผ่นดินของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่ออุดหนุนวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จนเป็นข่าวที่สนใจของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในระดับหน่วยราชการระดับชาติ และหน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้าราขการระดับสูง และพระเถรานุเถระ  ข้าราชการพลเรือนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ถูกชี้มูลความผิด กรณีทุจริต ที่เราพบในสื่อต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า เงินทอนวัด

มีพระเถรานุเถระบางรูป ถูกชี้มูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจนต้องลาสิกขา และพ้นจากสมณศักดิ์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ มาต้องติดคุก ผู้บริหารระดับสูงในสำนักพุทธ หลายคนต้องติดคุก ตกสวรรค์ ในทันที

บุญหรือบาป ก็ลองพิจารณากันดู มาดูจากกรณีคดีที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัย พิพากษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้มีการอ่านคำพิพากษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่าน.ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์ ไม่มีผู้ใดเดินทางไปฟังคำพิพากษา  ส่วนจำเลยในคดีนี้ คือวัดนาคราชโดย พระปลัดสมชาย  ปภสสโร  เจ้าอาวาส เดินทางไปฟังคำพิพากษา   คำพิพากษามีความยาวประมาณ 53 หน้าสรุปสาระดังนี้

คดีนี้ โจทก์ เป็นนิติบุคคล คือบริษัท วอกรีน เอ็กซ์พอลเรอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ยื่นร้องต่อศาล เป็นคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย คือ วัดนาคราช  อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นค่าจ้างสร้างศาลาณาปนกิจ พร้อมเตาเผาจำนวน 2 เตา โดยเรียกค่าก่อสร้างที่ค้างชำระเป็นเงิน 7,300,000.บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาท)ในวงเงินทำสัญญาเดิมที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลย วัดนาคราช โดย เจ้าอาวาสและคณะ ได้ฟ้องแย้งโดยระบุว่า โจทก์ทำการสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ ซึ่งศาลขั้นต้นได้พิพากษา ยกฟ้อง และยกฟ้องแย้ง

ต่อมาศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ ยืนคำพิพากษา ตามศาลชั้นต้น

ศาลฎีกา พิพากษากลับ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ให้โจทก์ บริษัทเอเวิอร์กรีน จำกัด  ชำระเงินให้แก่จำเลย วัดนาคราช  เป็นเงิน ๙,๗๒๕,๕๗๑ บาท( เก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้เวน) พร้อมดอกเบี้ย ๗.๕ % นับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 จนกว่าจะแล้วเสร็จ

คดีนี้เป็นคดีแพ่ง  ที่วัดถูกฟ้องให้ชำระเงิน ค่าก่อสร้างทั้งที่เป็นงบประมาณของราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จัดอุดหนุน เพื่อทำนุบำรุงศาสนา  น่าจะเป็นเรื่องการกุศลและได้รับการสาธุการจากบรรดาพุทธศาสนิกชน กับการสร้างเมรุให้วัด หากงบประมาณไม่เพียงพอ มีแต่ผู้ก่อสร้าง หรือประชาชนผู้ที่ทราบปัญหา จะช่วยกันแก้ไข แต่คดีนี้ ถึงขนาดยื่นร้องต่อศาลให้วัดชดเชยค่าเสียหาย

งานนี้นอกจากจะไม่ได้เงินตามที่โจทก์ ร้องขอแต่ศาลกลับพิพากษาให้ชดใช้ให้ทางจำเลย(วัด)ด้วย   ผู้รับจ้างรายนี้รับงานจากเงินอุดหนุนวัดอีกหลายแห่ง  อะไรเป็นสิ่งจูงใจ