สปสช.ชื่นชมการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบไร้รอยต่อ”ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

0
217

สปสช.ชื่นชมการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบไร้รอยต่อ”ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง เยี่ยมชมการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long term care)ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารของเทศบาล อสม. ชมรมผู้สูงอายุให้การต้อนรับ จากนั้นคณะเข้าสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และชมการแสดงของชมรมผู้สูงอายุและ อสม.ก่อนเข้าห้องประชุม

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวมของกปท.ว่า การดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีกระบวนการขับเคลื่อน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1)การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.เขตรอุดมศักดิ์ 2)ใช้งบในส่วนของศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ 3)บูรณาการร่วมกันกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดชลบุรี 4)จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับจากการบริจาคเริ่มต้นจากเงิน 30,000 บาท 5)จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ระหว่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี จัดบริการ Day care ในกรณีที่เกิดการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)ไม่เพียงพอต่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนายกเทศมนตรีตำบลฯกล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้การดำเนินงานทั้ง 5 ประเด็นนี้ดำเนินการได้ผลสำเร็จคือ 1)ผู้นำที่เข้มแข็ง 2)มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 3)การทำงานเป็นทีม เน้นทำงานเชิงรุก 4)การเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะของคน 5)ใช้นวัตกรรม” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า”สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0″“จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับดูแลสุขภาพระยะกลาง(Intermediate care : IMC)ระหว่างหน่วยบริการ(รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย” นายกเทศมนตรีเขตรอุดมศักดิ์ กล่าว

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ขอชื่นชมกปท. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ที่มีการบริการจัดการและมีโครงการมีประโยชน์กับผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และลดโรคเรื้อรังรองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เริ่มมาตั้งแต่ ปี 2549 ด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนปัจจุบันมีท้องถิ่นที่เข้าร่วมกองทุนฯ เกือบทั้งประเทศกว่า 7,738 แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่า 57 ล้านคน
ทั้งนี้ บอร์ด สปสช. จะจัดสรรงบประมาณให้ 45 บาทต่อประชากร พร้อมกับเงินสมทบจาก อปท. อีกร้อยละ 60 เพื่อดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน ผ่านการบริหารงานจากคณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนในพื้นที่มา
จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง ชื่อ………ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่ในตำบลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 88.253 ตร.กม.หรือ 59,146 ไร่ ประชากร 56,818 คน 25,869 ครัวเรือน

ในช่วงบ่าย คณะรองเลขาธิการสปสช. เข้าร่วมงานถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนการดำเนินงานกปท. เขต 6 และเสวนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีและเปิดประชุมฯ และมอบใบประกาศนียบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพาท้องถิ่นให้กับกปท.เขต 6 ระยอง จากนั้นรัฐมนตรีมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุณภาพชีวิต.