เทคนิคมีนบุรีปิดการเรียน

0
568

 

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนการปฏิบัติราชการและมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (covid-19) ในประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และรวมถึงกรุงเทพมหานคร  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งให้สถานศึกษาทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงใช้มาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)อย่างเคร่งครัด ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้คำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครอง ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในป้องกันจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid- 2019) ของทางรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 9 การปิดสถานศึกษาเนื่องจาก เหตุพิเศษให้สั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นโดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) หัวหน้าสถานศึกษาสั่งปิดได้ไม่เกิน 15 วัน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงประกาศปิดสถานศึกษา โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online หรือระบบทางไกลอื่นตามความเหมาะสมของรายวิชานั้นๆ และให้บุคลากรปฎิบัติงานผ่านระบบ work from home (wfh) และปฏิบัติราชการในหน่วยงานไม่เกิน 25% ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และกำหนดเปิดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2556 หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

 

ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ปกครอง ดูแลนักเรียน นักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยของทุกท่าน โดยทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จะประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะหากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป หากนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น หัวหน้าแผนกวิชา หรือที่งานประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-5172041 www.mtc.go.th หรือติดต่อสายตรง นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เบอร์โทร 089 6528 292