ผู้ว่าฯ วันชัย! สั่ง ยกระดับบังคับใช้ มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19

0
122

ด่วน! นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สั่งยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกัน แพร่ระบาดโควิด-19

มื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ สป 0017.1/ว108 เรื่อง การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามมาตรการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ไปก่อนหน้านี้ และกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว161 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564

ความว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยให้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติว่า “เอกสารรับรองความจําเป็น” สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจหรือจุดสกัด ได้ทั้งเข้าและออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดที่กําหนด

2.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักและเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองให้ประสานสอดคล้องกัน ทั้งขาเข้าและขาออก โดยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําจุดตรวจหรือจุดสกัดให้เพียงพอ ดังนี้

2.1จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนามที่เป็นเส้นทางหลัก ให้บูรณาการเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2.2 จุดตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

เพื่อให้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด และมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่านทางสื่อมวลชน และสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทราบโดยทั่วกัน