ปธ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดสมุทรปราการ เปิดแถลงข่าวครั้งที่ 3

0
327

 

         

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย

        จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ ๘ ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน ๒๖๙ ราย ติดเชื้อในจังหวัด ๑๖๙ ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา ๑๐๐ ราย รักษาหายแล้ว ๒๓ ราย กำลังรักษาอยู่ ๒๔๖ ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน ๔,๗๔๐ ราย ตรวจพบเชื้อ ๑๓๑ ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก ๔,๒๘๗ ราย ตรวจพบเชื้อ ๑๙ ราย (ร้อยละ ๐.๔๔) สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ ๑๐๗ คน ครบกำหนดกักตัว ๗๙ คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ ๘๒ ราย ครบกำหนดกักตัว ๖๙ ราย

         สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน ๙๐,๖๘๙,๗๓๕ ราย รักษาหายแล้ว ๖๔,๘๑๑,๓๘๐ ราย เสียชีวิต ๑,๙๔๓,๐๙๙ ราย ประเทศที่พบมาก ๕ ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

         สถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน ๒๔๙ ราย(ติดเชื้อภายในประเทศ ๑๗๖ ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก ๔๘ ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ๑๔ รายจากสถานที่กักกันของรัฐ ๑๑ ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๕๔๗ ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ ๘,๓๘๑ ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก ๒,๘๓๙ ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ๒,๑๖๖ ราย และจากสถานที่กักกันของรัฐ ๑,๖๐๕ ราย รักษาหายแล้ว ๖,๕๖๖ ราย และเสียชีวิต ๖๗ ราย เมื่อจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี ๓,๐๒๓ ราย ภาคกลาง ๖,๓๐๙ ราย ภาคเหนือ ๒๘๑ ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕๔ ราย และภาคใต้ ๗๘๐ ราย

         

        จังหวัดสมุทรปราการ มีการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง การตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และการตรวจในผู้สงสัยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในพื้นที่เฝ้าระวังและกลุ่มอาชีพเสี่ยง กรณีมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวนมาก มีมาตรการในการรองรับโดยดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงโดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ (Hospitel) ได้มีการสำรวจพื้นที่เหมาะสมในจังหวัดและดำเนินการด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์และระบบขยะ น้ำเสีย การสื่อสาร ระบบสนับสนุน และการรักษาความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าด้านใดก็ตาม แนะนำให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อให้มีติดตามเส้นทางของผู้ใช้แอปพลิเคชั่น แจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนควรมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปีลงมา ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ เน้นย้ำให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาผู้ป่วยและเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

       นอกจากนี้ผู้ว่าฯ ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตนตามมาตรการ New Normal : DMHTT เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19  “เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ  หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”