ซีรีย์ชุด รักการอ่าน l ep 1 ตอนอ่าน บ้านบ้าน โดยชุมชนและสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ

0
83

ซีรีย์ชุด รักการอ่าน l ep 1 ตอนอ่าน บ้านบ้าน โดยชุมชนและสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนในจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลและทั่วประเทศ มีครอบครัวที่พ่อแม่จะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้เด็กๆในชุมชนตั่งแต่ เด็กปฐมวัย (0-3 ขวบ)และ(3- 5 ขวบ) อยู่บ้านกับปู่ย่าหรือฝากเลี้ยงกับคนในชุมชนหรือบางส่วนไปฝากกับสถานการณ์รับเลี้ยงเด็กแบบถูกตามมาตรฐานกับฝากเลี้ยงกับสถานรับเลี้ยงเด็กแบบไม่มีมาตรฐาน เด็ก (6-12 ขวบ) ไปโรงเรียน แต่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดอยู่กับบ้าน เพราะในชุมชนบ้านมั่นคง ไม่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในชุมชน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงทำให้เด็กและเยาวชน ไม่ได้รับการดูแลให้เติบโตสมวัยและขาดพัฒนาการตั่งแต่เริ่มต้น และ พ่อแม่ขาดความรู้และความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่เหมาะสมกับวัย จึงขาดการมีส่วนร่วมในเรื่องการดูพัฒนาการเด็ก ควบคู่กับการส่งเด็กไปอยู่ในความดูของบุคลหรือกลุ่มต่างที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลต่อคุณภาพของ การเติบโตของเด็กและเยาวชนในระยะต่อไป จนถึงคุณภาพการศึกษาในระยะยาว ดังนั้นสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และผู้นำชุมชน ได้เห็นความสำคัญของการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน ที่เริ่มตั่งแต่ช่วงเด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้นเรื่องการอ่านยกกำลังสุข จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกระบวนการพัฒนา และจัดการความรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อให้เด็ก/เยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนคอยช่วยดูแล ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการทดลองทำโครงการ “ อ่านยกกำลังสุข” เสนอเพื่อขับเคลื่อนใน 21 ชุมชน และ เราพบว่า “ เด็กคือหัวใจของบ้าน ” จึงได้เสนอโครงการ ไปที่ มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน วัตถุประสงค์โครงการเพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านหนังสือ 2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เห็นความสำคัญในการใช้การอ่านเพื่อพัฒนาลูก / เด็กปฐมวัย 3.เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง-ชุมชนจัดตั้งธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและครอบครัว ประกอบด้วย ชุมชนเทพลีลา ชุมชนทรัพย์สินเก่า ชุมชนทรัพย์สินใหม่ ชุมชนเก้าพัฒนา ชุมชนน้อมเกล้า บ้านมั่นคงฟ้าใหม่ ชุมชนรุ่งมณี ชุมชนวัดกระจัง ชุมชนกัลยาณมิตร